About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Дали е возможно да се намали поведението на сите 24ученици од класот поради отсуство од час?


Прашање

Дали е возможно да се намали поведението на сите 24ученици од класот поради отсуство од час?


Одговор

Во Законот за средно образование е регулирано дека ученикот се оценува и за поведението во училиштето. Поведението се оценува како примерно, добро или незадоволително, а врз основа на континуирано индивиуално следење на ученикот и неговото однесување во текот на учебната година.

Сепак, во Законот за средно образование и подзаконските акти од областа, прашањето за влијанието на отсуствата на ученикот спрема неговото поведение не е детано разработено.

Оттука, за да бидете точно информирани како се регулирани овие прашања во вашето училиште, можете да се обратите до училиштето со барање за слободен пристап до информации од јавен карактер. 

Откако ќе го поднесете барањето, училиштето е должно во рок од 20 дена да ви одговори.

Во прилог ви праќаме образец за барањето.

Во секој случај, согласно Упатството за начинот на изрекување на педагошките мерки во јавните средни училишта (Службен весник на Република Македонија број 47/2005), намалување на поведението не може да се изрече како педагошка мерка. 

Имено, како педагошки мерки во средното образование согласно цитираното Упатство се предвидени усна опомена, писмена опомена, опомена пред отстранување и отстранување од училиштето, а конкретно, во случај на колективно изостанување од училишните часови определена е педагошка мерка – писмена опомена на ученикот.

Повеќе за педагошките мерки можете да најдете во Упатството, како и од интерните акти на вашето училиште.