About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Дали може да го изгубам правото на студирање во државна квота?


Прашање

Дали може да го изгубам правото на студирање во државна квота?


Одговор

Да, постои можност во текот на студиите да го изгубите правото на студирање во државна квота. Ова прашање е предмет на регулирање од страна на секој од универзитетите, најчесто со нивните  правила за студирање или други внатрешни акти.

 

Така, на пример во Правилата за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии и втор циклус студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје предвидено е дека студент запишан со партиципација на трошоците за студирање, го губи наведениот статус и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако:

  • еден предмет запишува по трет пат;
  • не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на наредниот соодветен семестар. 

 

За подeтaлни информации во поглед на ова можете да се обратите до службата за студентски прашања на вашиот факултет, а информации би можело да бидат содржани и во договорот кој што како студент го потпишувате со факултетот при уписот на истиот.