About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Како да пријавам универзитетски професор за несоодветно однесување?


Прашање

Како да пријавам универзитетски професор за несоодветно однесување?


Одговор

Согласно Законот за високото образование сите студенти имаат право на заштита на личноста на студентот од злоупотреба и на неговото достоинство. Во ваквиот случај, доколку се соочувате со несоодветен однос од страна на професорот спрема студентите како и нецелосно квалитетни студии, можете со писмен поднесок да се обратите до студентскиот правобранител на вашиот Универзитет. Студентскиот правобранител претставува студент или студентка чија примарна работа е заштита на правата на студентите. Тоа значи дека секој пат кога студентот или студентката смета дека се прекршени неговите/нејзините права, треба да се обрати кај правобранителот со цел решавање на конкретниот проблем. Повеќе информации поврзани со студенскиот правобранител и правата на студентите можете да најдете на следниот линк: https://www.studentskisobranija.mk/studentski-pravobranitel/. Во секој случај, како студенти имате право да го оцените професорот при процесот на самоевалуација, која факултетите се должни да ја спроведат на крајот на секој семестар. Имено, оценувањето од страна на студентите се врши во вид на анкета која ја добиваат студентите, каде имаат можност да оценат повеќе сегменти од начинот на изведување на наставата и извршување на обврските од страна на наставниот и соработничкиот кадар, а резултатите од евалуацијата се земаат предвид при нивен избор во звање.