About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Како може да го добијам правилникот за работа на моето училиште?


Прашање

Како може да го добијам правилникот за работа на моето училиште?


Одговор

Некои од училиштата активно ги водат своите веб страни каде ги објавуваат и своите интерни акти, па првично можете проверите дали правилникот кој ви е потребен е објавен од страна на вашето училиште.

 

Доколку правилникот не е јавно достапен, можете да испратите барање за слободен пристап до информации од јавен карактер во вашето училиште во кое ќе побарате од училиштето да ви го достави правилникот. Училиштето е должно во рокот 20 дена да ви одговори на барањето. Барањето можете да го пратите електронски до училиштето или пак во хартиена форма да го доставите до архивата на училиштето.