About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Кои се условите за запишување на факултет за државна, а кои за приватна квота?


Прашање

Кои се условите за запишување на факултет за државна, а кои за приватна квота?


Одговор

Запишувањето на прв циклус студии се врши врз основа на јавен конкурс кој го објавуваат Универзитетите во државата пред почетокот на академската година.

Со конкурсот се утврдуваат условите и постапката за селекција на кандидатите, како и бројот на студенти кои се предвидени да се запишат во тековната академска година во државна и приватна квота.

За да студирате во државна квота треба да ги исполнувате критетиумите кои се бараат на Конкурсот објавен од Универзитетот на кој сакате да студирате, а тоа се: одреден број на поени (успех во средно образование, резултат на државна матура, дипломи, сертификати и сл.) и приемен испит (доколку со конкурсот истиот е предвиден). За студирањето во приватна квота исто така е потребно да ги исполнувате наведените критериумни, меѓутоа, поради ограничените квоти (бројот на студентите е исполнет) не можете да се запишете во државна квота, факултетите даваат можност на упис на студенти со кофинансирање. Рангирањето во оваа категорина студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.