About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Дали е дозволено да бидеш вработен и да студираш истовремено?


Прашање

Дали е дозволено да бидеш вработен и да студираш истовремено?


Одговор

Да, дозволено е да работите и да студирате истовремено. Доколку сте вработено лице, односно, Вешито работен однос е евидентиран во Агенцијата за вработување како лице во работен однос, тогаш Вие имате право да студирате како вонреден студент и не мора да го прекинете Вашиот работен однос. При самиот упис на факултето Вие ќе приложите соодветна документација со која ќе го докажете работниот однос, а соогласно тоа, факултетот ќе го регулира и Вашиот статус на вонреден студент. Имајте предвид дека со тоа што ќе бидете вонреден студент, нема да можете да остварувате некои права кои ги имаат редовните студенти. На пример: Поени за присуство на предавања и вежби. За повеќе информации видете во Законот за Високо Образование, Сатутот на Универзитетот на кој ќе студирате, или обратете се лично во Студентски прашања при факултетот кој сте го избрале.